O nas

Regulamin sklepu Urban Forms

Regulamin serwisu internetowego urbanforms.org 

 

 1. Definicje  

 

§ 1 

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego urbanforms.org, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć: 

 1. Sprzedawca” – Fundacja Urban Forms z siedzibą w Ozorkowie, ul. Celestynów 8A, 95-035 Ozorków, wpisana do rejestru  stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, a także Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000316994, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy; NIP: 7322116781; REGON: 100598780; e-mail: sklep@urbanforms.org tel. +48 693 354 540
 2. Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://urbanforms.org/sklep/ oraz jej podstronach,  
 3. Kupujący” – każda osoba, która zawarła ze Sprzedawcą umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,  
 4. Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, 
 5. PB jednoosobowy” – osobę fizyczną zawierającą w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego. 

 

 1. Postanowienia ogólne  

 

§ 2 

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im zawierania przez internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu.
 2. Sklep realizuje zamówienia na terenie Unii Europejskiej. Koszt wysyłki paczki za granicę ustalany jest indywidualnie. W tym celu prosimy o kontakt ze Sklepem drogą mailową pod adresem sklep@urbanforms.org.

 

§ 3 

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. 

 

§ 4 

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów. 

 

§ 5 

 1. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. 
 2. Do złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 12-18 Polityki Prywatności. 

 

III. Złożenie zamówienia   

 

§ 6

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. 

 

§ 7

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży ze Sprzedawcą Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Dodaj do koszyka”. 
 2. Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także wyboru sposobu dostawy.  Jeżeli Kupujący dysponuje kodem rabatowym, to może go podać w odpowiednim polu. Następnie trzeba kliknąć przycisk służący przejściu dalej. 
 3. Następnie należy podać dane dostawy oraz dane do faktury oraz wybrać metodę płatności. Możliwa jest również zmiana sposobu dostawy. Można także dodać uwagi do zamówienia.  
 4. Na dole strony wskazane zostanie podsumowanie zamówienia. W rubryce „Łącznie” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”. 
 5. Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich liczby, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Sprzedawcę zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Sprzedawcy ofertę zawarcia powyższej umowy. Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Sprzedawca poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Sprzedawcy wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego. 
 6. W przypadku wyboru sposobu płatności: „Przelewy24”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości jest zwracana Kupującemu. 

 

§ 8 

 1. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność kartą oraz płatność drogą elektroniczną (m.in. szybki przelew internetowy, Blik). Formą dostawy jest przesyłka kurierska, odbiór w punkcie odbioru lub odbiór osobisty. 
 2. Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. 
 3. Koszty związane z dostawą towarów ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca postanowił inaczej np. wprowadził określoną wartość zakupów powyżej której Kupujący nie ponosi kosztów dostawy. 
 4. Czas dostawy produktu jest uwidoczniony na karcie produktu. 

 

§ 9 

 1. Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi. 
 2. Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

 

 1. Zwroty i reklamacje  

 

§ 10

 1. Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie towarów. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele towarów, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego, weszła w posiadanie ostatniego z towarów. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu). 
 3. Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Sprzedawcę, który to formularz dostępny jest pod tym linkiem, jednak nie jest to obowiązkowe. 
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów. 
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub do chwili dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
 7. Kupujący powinien odesłać lub przekazać towar do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu. 
 8. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy: 
 1. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub PB jednoosobowego lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

 

§ 11

 1. Sprzedawca informuje, że ponosi odpowiedzialność za zgodność towaru, treści cyfrowej oraz usługi cyfrowej z umową.
 2. Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@urbanforms.org lub osobiście do protokołu w siedzibie Sprzedawcy podanej w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu. 
 3. W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

 

 1. Zmiany regulaminu  

 

§ 12

 1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn: 
  1. wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych ze Sklepem, 
  2. zmian sposobów dostawy lub płatności, 
  3. modyfikacji ścieżki zakupowej, 
  4. zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych. W przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych. 
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. 

 

 1. Postanowienia niedotyczące Konsumentów oraz PB jednoosobowych 

 

§ 13

Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów oraz PB jednoosobowych. 

 

§ 14

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. 

 

 

 

VII. Postanowienia końcowe  

 

§ 15 

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym. 

 

§ 16 

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Polityka prywatności 

Możesz sprawdzić politykę prywatności TU 

 

Save settings
Cookies settings